PHOTOS  de  SLOVÉNIE

 

*    *    *

 

 

 À   L j u b l j a n a     l e     1 2     j u i l l e t     2 0 0 7

 

 

 

 

            

 

A r t     N o u v e a u     à     L j u b l j a n a  

 

 

 

 

      

 

   Le  symbole de Ljubljana           église des Franciscains                 Les trois ponts

 

 

 

     

 

                     L a     S o č a                           Le    p a n i c a u t    d e s    A l p e s

 

 

 

     

 

       L e     l a c    d e   B o h i n j                                R i b c e v     L a z  

 

 

 

        

 

          K m e t i j a      K e k e c                           L e     l a c     d e     B l e d

 

 

     

 

                    U n   r u c h e r                           u n    f r o n t o n    d e     r u c h e 

 

 

        

 

                                                                                         L’ o u r s      s l o v è n e

 

 

 

      

 

                                       L a    d e n t e l l e    d e    I d r i j a

 

         

  

                                                 Š k o f j a      L o k a

 

 

    

 

   A   B r d o    d a n s    l e    p a r c    de    l’ e x    r é s i d e n c e    d e    T i t o